Cenník‎ > ‎

Služby


Územné rozhodnutie - je bezplatne vybavené pre všetky pozemky včítane vyňatia z pôdneho fondu. Bližšie informácie vám podáme v kancelárii ADLEN, s.r.o.

Stavebné povolenie - po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad do 30-tich dní od podania návrhu vydá stavebné povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia môže stavebník začať s realizáciou stavby rodinného domu.

Kolaudačné rozhodnutie - po ukončení realizácie stavby rodinného domu musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby rodinného domu. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. K tomuto konaniu je potrebné doložiť doklady v zmysle vyhlášky, najmä geometrický plán na zameranie novostavby rodinného domu, doklady o predpísaných skúškach, certifikáty zabudovaných materiálov a ďalšie. Ak je stavba dokončená a predložené doklady sú v súlade s právnymi predpismi, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.
Od 1.1.2003 sú v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sú stavebnými úradmi obce. Pre stavebníka to znamená, že bude všetky návrhy podávať na príslušnú obec podľa katastrálneho územia.
 
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26
ĉ
Martin Matuska,
12. 9. 2012, 11:26